Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van natuurgeneeskundig therapeut, fytotherapeut en coach, Kitty Wegener (verder genoemd de therapeut). De therapeut en opdrachtgever (verder genoemd cliënt) nemen ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor de hulpvraag van de cliënt tijdens en tussen de behandelingen van de therapeut in.

De therapeut zal altijd naar beste vermogen en inzicht handelen en door parate westers medische kennis de cliënt noot de reguliere geneeswijzen ontraden of reguliere medicatie laten stoppen. Bij een “niet pluis” gevoel zal de therapeut altijd terug verwijzen naar de huisarts of een andere behandelende arts.  De cliënt zal geen informatie achterhouden die relevant kan zijn voor de behandeling.

Een natuurgeneeskundige/ fytotherapeutische behandeling kan de reguliere geneeswijzen aanvullen, maar nooit vervangen. De cliënt heeft zelf de verantwoordelijkheid om bij klachten altijd eerst zijn behandelend arts te bellen of te consulteren.

Artikel 1. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomst die gesloten is tussen de therapeut en de cliënt.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst.

Therapeut en cliënt tekenen na de 1e intake 2 behandelbehandelovereenkomsten en een privacy verklaring, die de therapeut al gekopieerd klaar heeft liggen in de praktijk. De therapeut heeft in het telefonische voorgesprek aangegeven dat alle belangrijke papieren te lezen zijn  op de site onder het kopje: officiële voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden krijgt de cliënt niet uitgeprint mee naar huis.

De therapeut geeft na de intake aan, hoe de vervolg afspraken eruit gaan zien nadat cliënt en therapeut zijn overeengekomen samen verder te willen gaan.

Na het 1e intake consult , komt de cliënt terug voor een 2e consult . Daarin legt de therapeut haar behandelplan en werkwijze uit en komen er zo mogelijk leef en voedingsadviezen uit nav de hulpvraag.

Na 5 consulten (inclusief de intake) bespreken therapeut en cliënt de voortgang en bekijken ze samen wat er nog aan behandeling nodig is of dat de behandeling gestopt kan worden.

Therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De therapeut geeft informatie over de behandeling als de cliënt hierom vraagt. De cliënt mag er van uitgaan dat de therapeut bij is met haar bijscholingsdagen en de cliënt altijd zal voorzien van de nieuwst opgedane inzichten.

De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling,  tijdig aan de therapeut worden doorgegeven. Als er belangrijke informatie wordt achtergehouden of de informatie onvolledig is kan de therapeut is niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard ook.

Art. 4. Wijziging van de overeenkomst.

Als tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt, dat het noodzakelijk is om de behandeling te wijzigen, zullen beide partijen tijdig en in onderling overleg het behandelplan aanpassen.

Therapeut zal de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling op de overeenkomst.

Artikel 5. Opzegging.

Cliënt en therapeut kunnen ten alle tijden, met wederzijds goedvinden, de behandelingsovereenkomst beëindigen.

Het doel van de behandeling is de cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn met informatie en een therapie op zijn hulpvraag. Als de therapeut bovenstaande, om wat voor rede dan ook, niet meer kan geven, of de cliënt heeft geen behandeling meer nodig of is zelf weer in staat een oplossing voor zijn hulpvraag te vinden, dan kan de overeenkomst beëindigd worden.

Artikel 6. Overmacht.

Indien de therapeut haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht door ziekte, een ongeval of een sterfgeval in de familie , worden de verplichtingen (consulten, verwijzingen, telefonische sessies en mail contact ect ) verschoven tot op het moment dat de therapeut alsnog in staat is deze na te komen.

Het is ook mogelijk, afhankelijk van de ernst van de zaak, dat de praktijk overgedragen wordt aan de waarnemer.

Artikel 7. Annulering.

Afspraken van de cliënt dienen telefonisch, via een voicemailbericht, een app of een mail geannuleerd te worden. Bij annulering minder dan 48 uur voor aanvang van het consult, mag de cliënt voor het gehele consult betalen. In geval van plotselinge ziekte kan er gebeld worden met de therapeut voor een verplaatsing van het consult naar een passende datum.

De therapeut kan een afspraak wijzigen door bij overmacht genoemde redenen. Zover mogelijk zal de therapeut dit ook 48 uur vóór het afgesproken consult kenbaar maken.

Art. 8 Geheimhouding.

Therapeut en cliënt zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of via een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

De therapeut zal geheimhouding betrachten conform de wet bescherming persoonsgegevens (AVG)- zie ook de privacy verklaring . De gegevens die van de cliënt worden vastgelegd staan in het Register van Verwerkingsactiviteiten van de therapeut. Zowel de accountant (voor het belasting klaar maken van de administratie) als de website bouwer en onderhouder,  is in het bezit van een vewerkers verklaring.

De therapeut houdt een cliënten dossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in zijn eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn 20 jaar en op naam gestelde facturen 7 jaar bewaard. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut,  de dossiers van de cliënt worden vernietigd of indien gewenst, over worden genomen door de waarnemer van de praktijk.

 Art. 9. Klachten.

De therapeut moet handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Cliënt dient klachten over de verrichtte behandeling uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de behandeling schriftelijk te melden aan therapeut. Indien de cliënt dit nalaat vervalt het recht van cliënt om te stellen dat de werkzaamheden van de therapeut niet aan de overeenkomst beantwoorden.

Artikel 10.  Toepasselijk recht en geschillen.

Als Therapeut ben ik aangesloten bij beroeps vereniging CAT, Kwaliteitstherapeuten, RBCZ (en daarmee bij de GAT en de BAT en het tuchtrechtregister).

“Ik val als Kwaliteitstherapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/

Dit zijn de bijbehorende visuele schilden en staan nu voor uw herkenbaarheid op mijn site.

De onderstaande tekst is gehaald uit de site van de beroepsvereniging CAT en RBCZ voor wat meer uitleg over de WKKGZ, de GAT en de BAT.

Vanaf 1 januari 2017 is iedere alternatief therapeut verplicht aan de nieuwe wet WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) te voldoen. De alternatieve therapeut maakt de samenleving gezonder en dat moet zo blijven! Een alternatief therapeut geeft zorg aan mensen op een alternatieve manier. Alternatieve therapie is niet iets nieuws; al sinds mensenheugenis is er een spirituele en paranormale connectie waar een alternatief therapeut gebruik van kan maken. Dit is zachtaardig, verfijnd en vaak precies wat iemand nodig heeft.

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

Wat houdt dit in? Om te mogen werken als alternatief behandelaar moet  de klachtenregeling per 1 januari 2017 voldoen aan de nieuwe wet. Hiervoor dient de therapeut aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie (GAT=Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten),  met een deugdelijk klacht en tuchtrecht en onpartijdige geschillencommissie. Daarnaast heeft de therapeut een beroeps/bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering/WKKGZ dekking afgesloten (BAT = Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten)

GAT adviseert u om bij onvrede of een klacht over de behandeling eerst met de behandelaar te bespreken. Vaak lost dit het probleem op. Als er bijvoorbeeld sprake is van een misverstand kan een gesprek verheldering brengen. Therapeuten die aangesloten zijn bij een door GAT erkende beroepsorganisatie zijn meer dan bereid om met u in gesprek te gaan”

Level 5 therapeuten van CAT (beroepsvereniging Collectief Alternatieve Therapeuten), zijn aangesloten bij de K=Complementaire kwaliteitstherapeuten en werken samen met een geschilleninstantie erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Op alle overeenkomsten tussen cliënt en therapeut waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door de therapeut worden aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie.

 Art. 11. Betaling.

  1. Betaling van de factuur dient per bank of contant binnen 8 dagen na factuurdatum gedaan te worden. Betalingsregelingen zijn altijd mogelijk maar graag telefonisch voor de aanvang van het 1e
  2. Na het versturen van 2 betalingsherinneringen zal worden over gegaan tot het incasseren via een door de therapeut gekozen incassobureau en/of indien nodig gerechtsdeurwaarder. De behandelovereenkomsten worden dan per direct, eenzijdig, Indien de zaak is overgedragen aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder, onttrekt de therapeut zich volledig van de incassering. Overleg over eventuele betalingsregelingen e.d. kunnen dan door cliënt alleen nog gedaan worden met het incassobureau/de gerechtsdeurwaarder.
  3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de factuur, zijn voor rekening van de cliënt.

 Art. 12. Aansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid van therapeut is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van therapeut wordt uitbetaald.

Bij de uitvoering van de dienstverlening van therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.

Therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening voordoen bij de cliënt , als deze niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. Therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

Therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt de door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij therapeut aansprakelijk wil stellen. Therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen. De leverancier van deze supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen, is hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk.

De cliënt is altijd verplicht alle relevante informatie over zijn medische situatie in heden en in het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan therapeut.

Artikel 13. Tarieven.

Therapeut is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven van geleverde producten te verhogen indien daar een aantoonbare reden voor is (zoals verhoging van kosten van materialen, overheidsmaatregelen etc.) In het voorkomende geval zal de betrokkene daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte worden gesteld.

Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.

De therapeut behoudt het recht de tarieven van de consulten jaarlijks te  verhogen. Deze verhoging gaat naar redelijkheid en wordt bekend gemaakt voor het einde van het oude jaar. Deze verhoging wordt zowel op de site aangegeven onder het kopje tarieven als op  een zichtbare prijslijst in de praktijk.

Artikel 14. De wachtruimte

In de praktijk is een wachtruimte aanwezig,  die afgescheiden is van de praktijkruimtedoor een glazen wand met houten lamellen Het is echter niet te bedoeling dat u daar ruim voor het consult gebruik van gaat maken. Tussen elk consult in de praktijk is ruim de tijd gepland zodat uw privacy en de privacy van de andere cliënten gewaarborgd kan blijven. Kom op tijd maar niet veel te vroeg!

geschillen alternatieve therapeuten

Deze algemene voorwaarden gelden voor cliënten die een afspraak hebben gemaakt met praktijk Sensitive en geeft informatie hoe er in de praktijk gewerkt wordt met afspraken, betaling, klachten ect.

Het officiële GAT algemene voorwaarden formulier voor alternatieve en complementaire therapeuten is opgesteld op 1 april 2019 te Zoetermeer. Dit officiële formulier is rechtsgeldig voor therapeuten die aangesloten zijn bij de GAT (stichting geschillen instantie alternatieve therapeuten) en staat onder dit formulier.